بستن
اجتماعی

دوقطبی های دروغین انتخابات 96

2083769_668
دوقطبي هاي دروغين همه يك كاركرد دارد: تحريف منطق راي دهي در روز انتخابات.

براي دولتي كه در ناكارآمدي ركورد زده، هديه اي بزرگ تر از اين نيست كه روز انتخابات، مردم در حالي پاي صندوق بروند كه “مسئله اصلي شان گم شده باشد.”
اين كل داستان در ٣ ماه آينده است. دعواي جنگ و صلح، معركه دولت قبل و دولت بعد، خيمه شب بازي موافق برجام-مخالف برجام؛ همه روايت هايي از يك پروژه واحد است.
از امريكا بگيريد تا بسياري در داخل ايران -ولو ظاهرا مخالف روحاني باشند- هم بازيگران اين نمايشند.
در ارديبهشت ٩٦، اينكه چه كسي تا انتها پاي ايده “نه به روحاني” مي ايستد، مرزها را شفاف و ادعاها را غربال خواهد كرد.
برچسب ها: applications

ثبت نظر پیرامون این مطلب